Remont konstrukcji żelbetowej dołów załadowczych w Kopalni Wapienia „Czatkowice”

Zadanie: „Remont konstrukcji żelbetowej dołów załadowczych w Dziale przerobu Kopaliny”

Inwestor: TAURON Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o.

Zakres prac: Prace remontowe polegały na odkuciu zdegradowanego betonu, przygotowanie podłoża oraz prace reprofilacyjne, specjalistyczne prace zabezpieczające urządzenia technologiczne, montaż instalacji elektrycznych oraz dostawa i montaż konstrukcji stalowych.

Termin realizacji: 06.2014 – 12.2014